Descripció d'arxiu del fons Wallis

Llibres de "Wallis y compañía" a Eivissa (1840-1912)Emblema dels llibres de comptabilitat de Wallis y Compañía

Registre del viatge de 13 octubre 1874 del vapor Jaime I a Alacant i Palma

Producte del vapor Unión i registre del viatge a Alacant i Palma de 16 agost 1861

Assentaments al llibre Diari de 31 desembre 1861

Assentaments al llibre de caixa de març 1859

Assentaments al llibre Major de setembre 1890

Desemborsaments; vendes i factura entre el 28 i 29 març 1843

Efectes a pagar del 3 al 5 de maig de 1877

Efectes a rebre de març i d'abril de 1885

Estat del compte corrent de Miguel Salvá d'1 d'abril a 30 de juny 1888

Carta a Pedro M. Granada. Director de la Compañía Mallorquina de Vapores (març 1880)

Cartes als corresponsals Galway y Casado de Nova York i W.E. Cheese de Londres (febrer 1874)

Agència Consular d'Àustria-Hongria (1890)

Detall de les reparacions del falutx Antojo (1879)

Punteig dels assumptes de l'herència a la lletra "F"

Repositori: Institut d'Estudis Eivissencs (IEE). Fons d'arxiu
Productor: Wallis y compañía (1840-1912)
Títol: Llibres de Wallis y compañía a Eivissa
Dates: 1840-1912
Dates: Alguna referència pot ser anterior a 1840 - Alguna referència pot ser posterior a 1912.
Quantitat: 1,58 metres linials
Quantitat: 48 llibres
Identificació: W001
Localització: Els materials estan localitzats a les depències d'arxiu de l'IEE.
Llengües: Els materials estan escrits principalment en espanyol. En algunes sèries com les dels Copiadors de cartes o Factures es varen fer servir l'anglès i el francès i molt més rarament l'italià

Aspectes biogràfics de Wallis y compañía a Eivissa

L'aparició de les activitats econòmiques de la família Wallis a Eivissa s'originà amb l'arribada de John Wallis Polard procedent de Menorca. John fou representant consular del Regne Unit i casà amb l'eivissenca Antonia Gotarredona l'any 1791. La descendència del matrimoni (Juan; Edmundo y Ignacia) és la primera generació dels Wallis a Eivissa.

Juan Wallis Gotarredona inicià la firma comercial i industrial Wallis y Compañía al primer terç del segle XIX. Entre 1840 i 1857 mantingué una societat en comandita amb el seu fill Edmundo Wallis y Valls. Les activitats més destacades d'aquesta etapa són la construcció de vaixells, el comerç d'importació i exportació de l'illa amb la gestió de nombrosos nòlits i, no menys important, la intervenció en operacions relacionades amb la producció i el comerç de sal.
Com es recull a la citació següent (W001.CE-01, p. 1-2), la segona generació dels Wallis arrenca amb la disolució de la comandita entre pare i fill, immediatament substituïda per la societat del mateix nom (Wallis y compañía) entre els germans Edmundo i Guillermo Wallis y Valls:

Ibiza 31 diciembre 1857

Habiendo Llegado a su término, la Sociedad en comandita, que se estableció en esta ciudad en 1º de julio de 1840, formada por el Sor D.n Juan Wallis, como socio comanditario, y su hijo el Sor D.n Edmundo Wallis, como industrial, bajo la única firma social que suscribe, queda disuelta en esta fecha.
El Sor D.n Edmundo Wallis, liquidará todos los asuntos pendientes, y hasta la conclusión de las mismos, usando la misma firma que antes, con el consecuente añadido de, en liquidación, como se anota al pie.
Les damos las más expresivas gracias, por la amistad y confianza que ha dispensado a la comandita que expira hoy, y solicitando igual obsequio en favor del Establecimiento que la reemplaza, de cuya creación les daremos a su tiempo aviso, nos repetimos S.S.S. Q.S.M.B.

Wallis y C.a

Firma de S.S.S. D. Edmundo Wallis durante la liquidación.

Al mateix enviament i amb data del dia següent es remet una segona carta a tots els corresponsals de l'estranger amb el text següent:

Ibiza 1o Enero 1858

M.S.N:

Por la adjunta circular de ayer, observará haber terminado, en dicho dia, la Sociedad en Comandita, que bajo la razón de Wallis i C.a he dirigido, desde 1ode julio de 1840; y ahora pongo en su conocimiento que he formado otra sociedad, con mi hermano D. Guillermo Wallis, que principia hoy, con el mismo nombre de Wallis i C.a, la cual se ocupará de los mismos negocios que la estinguida casa.
Sirva tomar nota de nuestras respecivas firmas al pie, a las cuales confío dispensará la misma confianza, que siempre mereció la del extiguido Establecimiento.

Permanezco su atento S.S. Q.S.M.

Edmundo Wallis y Valls

Firma de S.S.S. D.n Edmundo Wallis

Firma de S.S.S. D.n Guillermo Wallis

Si bé Juan Wallis y Gotarredona inicià l'adquisició d'algunes propietats arrels a Eivissa sembla que la conversió dels Wallis, de comerciants i naviliers en hisendats, la intensificaren els germans de la segona generació (Edmundo, Juan i Guillermo) des de la dècada de 1860.
Cap al final d'aquesta segona generació i amb la tercera, la dels Wallis y Llobet (Juan Edmundo, Ignacio i Pilar), les activitats econòmiques deriven cap a l'explotació de les propietats arrels (urbanes i agrícoles): lloguers, producció d'ametlles, polpa de fruits i més intensament dedicant-se a les activitats financeres (negociació d'efectes), llavors molt vinculades al Cambio Mallorquín.

Des dels inicis Wallis y compañía feren negocis amb la gestió de capitals, però en les primeres etapes es tractava de l'anomenat canvi marítim, estretament relacionat amb els nòlits.
Una altra constant a la nissaga foren les activitats consulars (vicecònsols i agents consulars) amb la representació de diferents estats europeus (i també dels Estats Units d'Amèrica) a Eivissa. La vinculació d'aquesta tasca amb l'adquisició de propietats arrels derivà en l'aparició del topònim Cas Cònsol a l'illa.
Per bé que la historiografia fins ara destaca l'activitat política dels Wallis de la tercera generació, en la documentació ara descrita allò veritablement rellevant són els afers econòmics.

^ Dalt

Abast i contingut del fons

El fons s'organitza en onze sèries:

Sèrie V: Vapors . Abasta el període 1862 a 1881. Tres llibres. Conté el detall de les activiats econòmiques i sobre el transport de persones i mercaderies entre els ports en connexió amb Eivissa: Palma de Mallorca, València o Alacant. La família Wallis era la consignatària de la companyia Mallorquina de Vapores amb seu a Palma de Mallorca.

Aquesta sèrie s'organitza en dues subsèries: Vapors de roda i Vapors d'Hèlix.

Sèrie D: Llibres Diaris. Abasta el període de 1860 a 1896. Cinc llibres, incloent el que sembla un diari auxiliar. Un dels llibres era específicament de Guilermo Wallis i Valls. Altres tres són pròpiament de l'empresa Wallis y compañía.

Sèrie C: Llibres de Caixa. Abasta el període de 1858 a 1898. Quatre llibres. Tot i algunes llacunes en la successió temporal, aquesta sèrie, juntament amb els llibres Majors, mostra l'activiat empresarial de la companyia amb certs detalls. Des dels inicis centrats en les operacions mercantis i navilieres, els interessos van derivant a poc a poc vers les activitats financeres. Aquesta sèrie té restriccions d'ús.

Sèrie M: Llibres Majors. Abasta el període de 1878 a 1912. Sis llibres. Els llibres Majors W001-M-1 a W001-M-03 tenen dades econòmiques del període 1878-1884 que es troba absent als llibres de Caixa, permetent en certa forma emplenar el buit temporal de l'altra sèrie.

Els altres tres llibres Majors són un recull de les activitats econòmiques personals de Guillermo Wallis y Valls i probablement (al darrer llibre) d'Ignacio Wallis y Llobet.

Sèrie F: Factures, comptes de venda i desemborsaments. Abasta el període de 1840 a 1856. Dos llibres. Permet esbrinar les principals activitats econòmiques de la companyia a mitjan segle XIX: la importància dels nòlits i consignacions, juntament amb el comerç de productes d'importació i d'exportació d'Eivissa. Aquesta sèrie té restriccions d'ús.

Sèrie E: Efectes (a pagar i a rebre). Abasta el període de 1858 a 1889. Tres Llibres. Des del tercer relleu generacional dels membres de la família Walis el descompte de lletres es convertí en la principal activitat empresarial.

Aquesta sèrie s'organitza en dues subsèries: Efectes a pagar (EP) i Efectes a rebre (ER).

Sèrie CT: Comptes corrents. Abasta el període de 1884 a 1895. Un llibre. A banda de persones particulars residents a Eivissa es mostren les cases de comerç més relacionades amb els Wallis.

Sèrie CC: Llibres copiadors de cartes (correspondència). Abasta el període de 1857 a 1897. Tretze llibres. Mostra l'activitat amb els corresponsals de l'empresa als àmbits de l'estat espanyol (abans de la pèrdua de les colònies antillanes). Tot i que la sèrie és la més llarga hi ha importants llacunes temporals, sobretot a les dècades centrals del segle XIX. El llibre de la subsèrie de correspondència consular està força incomplet ja que no s'han conservat les cartes de l'agència consular de França a Eivissa. Aquesta sèrie té restriccions d'ús.

Aquesta sèrie s'organitza en tres subsèries: destinataris del Regne (CN); destinataris Internacionals (CE) i correspondència Consular (CO).

Sèrie EB: Esborranys. Abasta el període de 1869 a 1898. Nou llibres. La major part de les anotacions fan referència a les propietats arrels dels Wallis. També hi ha abundant correspondència familiar. En el primer període apareix un control exhausitu dels jornals pagats en les tasques de producció agrària. Aquesta sèrie té restriccions d'ús.

Sèrie H: Herència. Abasta el període ca. 1850 a ca. 1883. Un llibre. Recull una Indicación de todos los asuntos pertenecientes a la herencia del difunto D. Juan Wallis i Gotarredona. La gestió de l'Herència es manifesta en asentaments als llibres Majors almenys fins a 1883.

Sèrie MI: Material imprès Es tracta d'un llibre amb la partitura i la lletra de l'òpera Hamlet. Sembla respondre a l'interès per la música d'Ignasi Wallis i Llobet.

^ Dalt

Arranjament dels materials

Els materials s'han organitzat per coherència amb les funcions del productor, respectant el principi de procedència. Essencialment són llibres comptables que aparegueren en consonància amb les disposicions legals sobre comptabilitat d'empresa al segle XIX a l'àmbit de l'estat Espanyol. Els productors seguiren les pràctiques habituals comptables -comptabilitat per partida doble- tot i que no s'han conservat cap dels llibres de balanços -comprovació, situació i resultats-.

Tant com ha estat possible s'ha respectat l'ordre original a l'hora de proposar les sèries amb les quals es descriu el fons. S'han consultat fonts bibliogràfiques per tal de conèixer les pràctiques habituals en els usos comptables de la segona meitat del segle XIX. Concretament:

Castaño, F. (1919). La verdadera contabilidad, o séa curso completo de teneduría de libros por partida doble (35 ed. reformada por su hijo Enrique Castaño Braddell). Madrid: Imprenta de los hijos de Gómez Fuentenbro.

Castaño, F. (1893). Guía Manual del Comercio y de la Banca, o séa tratado completo teórico - práctico de operaciones mercantiles, cambios y arbritajes, y de monedas, pesas y medidas nacionales y extranjeras (22 ed. corregida y considerablemente aumentada por su hijo Enrique Castaño Braddell). Madrid: Imprenta de la Viuda é hija de Gómez Fuentenebro.

^ Dalt

Notes sobre la descripció física

En alguns llibres Diaris i en alguns llibres Copiadors de Cartes s'arrabassaren, en un moment desconegut, alguns fulls. Pel que fa als Diaris la pèrdua de contingut és poc rellevant. En alguns Copiadors de Cartes la pèrdua és força important.

El llibre d'Esborranys amb l'etiqueta original núm. 13 de 2975 a 3446, només conserva les cobertes. En un moment desconegut, abans del lliurament del fons a l'IEE es desprengueren els fulls i es perdé tot el contingut. Per la seqüència de les etiquetes anterior i posterior és probable que abastàs des de 1876 a 1877.

En els casos en què s'ha perdut la coberta, o bé el tipus de paper i tinta utilitzats han alterat sensiblement l'estat de conservació dels llibres, s'apliquen mesures de restricció d'ús.

^ Dalt

Còpies per a l'ús del fons

Actualment l'IEE valora la possibilitat de fer còpies digitals d'algunes parts del fons. Mentrestant els materials originals són accessibles amb les restriccions d'accés i d'ús indicades als apartats corresponents d'aquesta descripció.

^ Dalt

L'accés als materials està previst per a investigadors que realitzin algun tipus de recerca relacionada amb el contingut del fons. Els investigadors han d'identificar-se davant la institució. En el cas de doctorands han de consignar la universitat i departament en els quals duen a terme la tesi, així com el director/a de la mateixa. També tenen accés als materials els investigadors/col·laboradors habituals de qualsevol de les publicacions de l'IEE.

Les restriccions relacionades a la següent taula es referixen a l'ús dels documents per motius de conservació:

Sèrie Referència documental Motius de la restricció
Caixa W001-C-04 Despreniment de fulls per la pèrdua de les cobertes
Factures W001-F-02 Despreniment de fulls per la pèrdua de les cobertes
Esborranys W001-EB-01 Despreniment de fulls per la pèrdua de les cobertes
Esborranys W001-EB-09 Despreniment de fulls centrals. Sembla no haver tengut mai coberta
Correspondència W001-CN-01 Tall longitudinal que afecta els primers 150 fulls
Correspondència W001-CN-02 Descomposició dels fulls per efecte d'oxidació de la tinta
Correspondència W001-CN-03 Descomposició dels fulls per efecte d'oxidació de la tinta
Correspondència W001-CE-01 Despreniment de fulls. Sembla no haver tengut mai coberta

^ Dalt

Formes autoritzades i termes preferents

Punts d'accés normalitzats

Fons Wallis Eivissa. Unitats documentals compostes
Wallis y compañía (1840-1912, Eivissa, Illes Balears)
Wallis, família (1840-1920, Eivissa)
Wallis y compañía (naviliers)
Comptabilitat d'empresa (s. XIX-XX)
Llibres Diaris (s. XIX-XX comptabilitat)
Llibres Majors (s. XIX-XX comptabilitat)
Correspondència (s. XIX-XX comptabilitat)
Eivissa (s. XIX-XX)
Empresaris Wallis y compañía (consignataris, hisendats)

^ Dalt

Formes autoritzades i termes preferents

Punts d'accés de persones

Elaborat a partir d'informació facilitada pel Sr. Marià Serra Planells

Wallis y Gotarredona, Joan ∞ Valls Escandell, Vicenta;
Wallis y Valls, Juan;
Wallis y Valls, Jorge;
Wallis y Valls, Guillermo;
Wallis y Valls, Carolina;
Wallis y Valls, Edmundo ∞ Llobet y Montero, Manuela;
Wallis y Llobet, Juan Edmundo;
Wallis y Llobet, Ignacio ∞ Tur Palau, Consuelo;
Wallis y Llobet, Pilar ∞ Tur y Palau, Pere.

^ Dalt

A l'Arxiu del Regne de Mallorca i a la Biblioteca Bartolomé March Servera hi ha diverses sèries documentals estretament relacionades amb les activitats empresarials dels Wallis a Eivissa.
Document: sobre el nomenament d'un vicecònsol de Portugal a Eivissa a favor de D. Edmundo Wallis. 1. Arxiu del Regne de Mallorca. Fons de la Junta de Comerç. Caixa 48. Exp. 616. (1858).
Sèrie: Moviment de vaixells i passatgers. 2. Arxiu del Regne de Mallorca. Fons de l'Institut Nacional d'Estadística. Caixes 322-326. (1883-1903)
Sèrie: memòries comercials "El Cambio Mallorquin" (1878-1894). 3. Catàleg Biblioteca Bartolomé March Servera.

Durant la darrera Guerra Civil a Espanya (1936-1939) es produïeren divereses represions, tant de la banda republicana com de la banda nacional, entre les quals la crema (atribuïda als republicans) de la seu social de Wallis y compañia, aleshores situada al carrer de la Creu. El resultat fou la desaparició d'una bona part dels documents llavors actius i d'altres més propers a la data de l'incident. Això podria explicar parcialment la data final (1912) del fons ara descrit.
Pel que fa a la documentació sobre el període inicial -primer terç del segle XIX- de les activiats empresarials de la família Wallis a Eivissa, no hi ha informació sobre quin pot haver estat el motiu principal de la seva desaparició.

^ Dalt

Relacions amb entitats externes

Biblioteca Nacional de España.
La BNE ha digitalitzat algunes publicacions periòdiques del període corresponent a la present descripció d'arxiu. En la darrera cerca realitzada ("Wallis") 25 de juliol de 2018 al conjunt de publicacions de les Illes Balears de l'esmentat fons digital, les coincidències amb les activitats empresarials dels Wallis abasten de 1841 a 1864.
Catàleg en línia de l'Arxiu Municipal de Barcelona.
L'AMB disposa al seu catàleg d'una carta sobre la subscripció d'Ignacio Wallis y Llobet al Diario de Barcelona per a l'any 1900. Cerca de 25 de juliol de 2018.
Arxiu del Regne de Mallorca.
L'ARM disposa del fons sobre les empreses dels vapors El Mallorquín El Barcelonés i "Sociedad accidental de los vapores españoles Mallorquín y Barcelonés" amb dades per al període 1836-1862. L'empresa gestionava el correu entre Palma i Barcelona.

^ Dalt

Incorporacions al fons

No està prevista cap incorporació. Consta que alguns investigadors locals disposen de documents d'arxiu directament vinculats al fons.

Història de l'adquisició

El fons arribà a l'IEE per una donació perpètua feta (circa 1975) per la família Costa Ribas qui l'heretà per vincles familiars amb els productors dels documents. El Sr. Mariano Costa Ramón casat amb la Sra. Concha Riquer Wallis era oncle del Sr. Josep Costa Ribas qui feu la donació a l'IEE en la data indicada.

Avaluació dels materials

Tots els materials són autèntics. Cronològicament la major part es concentren en el període 1860-1890. A l'interior d'alguns documents compostos (llibres) hi ha notes soltes que estan convenientment descrites a la base de dades i al document XML, els quals s'han fet servir per a l'elaboració d'aquesta descripció.

Precedents sobre la custòdia del fons

El mes de març de l'any 2011 es realitzà una intervenció al conjunt del fons. A l'informe que se'n va fer trobam els següents paràgrafs:

El total de llibres que formen aquest fons han estat conservats durant anys en un armari sense cap tipus de protecció, davant la necessitat de conservar aquests documents, s'ha realitzat un estudi del seu estat de conservació. Com es trobaren restes de microorganismes s'ha realitzat una desinfecció, amb Tymol al 3% impregat amb papers secants dintre de càmara d'aire. D'aquesta manera s'evita la proliferació de fongs i bacteris. Una vegada els llibres han estats exposats al Tymol es passa una paletina i cotó amb etanol, als llibres que ha estat possible, així s'eliminen les possibles restes d'espores.
Els fongs, solen aparèixer quan el medi els hi és propici, es a dir, temperatures i humitat relativa altes; en ambients foscos i sense airejar; i en ambients amb pols i brutícia. Per tant seria necessari guardar aquests llibres d'una forma adient, per això l'Institut d'Estudis Eivissencs ha adquirit un armari de conservació on, a partir d'ara, es guardaran els documents.

Informació sobre el processament del fons

El fons romangué sota la custòdia de la família Costa Ribas fins que el lliurà en donació perpètua a l'Institut d'Estudis Eivissencs vers l'any 1975. Posteriorment fou inspeccionat ocularment per Francisca Tur Riera i Vicent Marí Costa, sense fer-hi cap intervenció arxivística. En fer l'actuació de conservació (2011) es creà una fitxa de cada llibre amb les dades més importants i el seu estat de conservació. És una relació de 47 fitxes amb el següent esquema:

Encapçalament Descripció
Identificació del llibre Segons l'etiqueta conservada a la coberta
Estat de conservació Tres opcions: bo; regular; dolent
Mides Exteriors -en centímetres-
Enquadernació Breu descripció dels materials i l'estat de conservació de les cobertes
Bloc Extensió (pàgines) i incidències en les mateixes
Observacions/recomanacions Sobre la ubicació de material en estat de conservació dolent i la seva disposició al fons

^ Dalt

Situació legal del fons

La normativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears sobre la gestió del patrimoni documental mostra un tractament genèric a la Llei 12/1998 del patrimoni històric de les Illes Balears, BOCAIB núm. 165 de 29 de desembre de 1998. Específicament, la gestió dels arxius es desenvolupa a la Llei 15/2006 d'arxius i patrimoni documental de les Illes Balears, BOCAIB núm. 152 de 28 d'octubre de 2006. Al capítol II d'aquesta llei es recull tot allò previst en relació amb els documents de titularitat privada.

Altres catàlegs

S'ha creat una descripció del fons en format base de dades per a consulta local a la seu, així com el document XML transformació del qual en surt la present versió XHTML.

Suggeriments per a la citació del fons d'arxiu

Podeu citar els documents: Descripció del document. Data. Fons d'arxiu de la Família Wallis a Eivissa (W.001 - XX - 0X). Institut d'Estudis Eivissencs. Exemple:
Carta de Wallis y Compañía a Miguel Salvá. 22 juny 1884. Fons d'Arxiu de la Família Wallis a Eivissa (W.001- CN - 04). Institut d'Estudis Eivissencs.

^ Dalt

Obra publicada en la qual es fan servir documents d'arxiu sobre Wallis y compañía

  • Guerau d'Arellano i Tur, C. (2005). Una carta d'Edmund Wallis i Valls de 1875, a El Pitiús 2004, Almanac per a Eivissa i Formentera. Institut d'Estudis Eivissencs, p. 14-17
  • Guerau d'Arellano i Tur, C. (2008). Correspondència d'Edmund Wallis i Valls: un litigi amb l'Ajuntament d'Eivissa (1870), a El Pitiús 2007, Almanac per a Eivissa i Formentera. Institut d'Estudis Eivissencs, p. 62-65

^ Dalt

Sèries

V 1-3 Vapors
Els llibres s'han arranjat segons la subsèrie a la qual pertanyen i a continuació segons la data de producció.
Els apuntaments contables sempre es fan segons la travessia del vaixell des d'Eivissa. No contenen informació d'altres ports d'escala.
Aquesta és la relació dels vaixells operatius durant el període cronològic de la sèrie:
Vapor (Rey Don) Jaime I. Informació relacionada
Vapor Jaime II. Informació relacionada
Vapor Unión. Informació relacionada
Vapor Lulio. Informació relacionada
Els assentaments dels llibres mostren les consignacions (gestionades per Wallis y Compañía) del passatge i mercaderies embarcats en els vaixells de la naviliera Mallorquina de Vapores amb origen Eivissa i destinació València o Alacant i Palma. Sovint es tracta de viatges rodons. Es descriu el nom del capità, el preu del viatge o del nòlit, els noms dels passatgers, l'adreça i professió, així com un resum del cobrament dels drets. S'admetien també "encàrrecs" al port de destinació: mercaderies, diners, etc.
L'any 1988, Ramón Sampol Isern publicà Vapores de las Islas Baleares, una relació exhaustiva del conjunt de vapors que operaren amb matrícula de les Illes Balears. A la secció sobre els Vapors d'Eivissa, a més dels vaixells ressenyats aquí, recull informació sobre el vapor Niny, manat construir pels germans Juan i Ignacio Wallis i Llobet a fi de servir la ruta Eivissa-Barcelona sota una firma empresarial diferent a Wallis y Compañía . També es troba ressenyat el vapor Ibiza, adquisició posterior del Wallis.
Aquesta sèrie s'estructura en les subsèries següents:
llibres
VR 1-2 Vapors de roda (Jaime I i Jaime II - 1868-1876)
Conté els llibres (2) referits a les travessies dels vapors a roda vinculats a les consignacions de Wallis y compañía. La major part dels viatges els realitzà el vapor Jaime I des de novembre de 1868 fins al desembre de 1875. Des de llavors el substitueix el Jaime II fins al setembre de 1876.
llibre
VH 3 Vapors d'hèlix (Unión i Lulio - 1872-1881)
Conté el llibre referit a les travessies dels vapors d'hèlix. Els ports de destinació eren Palma i Alacant. El primer viatge reflectit al llibre és del vapor Lulio el mes de novembre de 1872, apuntat com a viaje redondo nº 1. El vapor Unión realitzà el seu primer viatge el dia 1 de gener de 1873.
A l'abril de 1874 el Lulio pràcticament deixa l'operativa que farà l'Unión fins a febrer de 1881-data en què acaben els apuntaments al llibre.

^ Dalt

D 1-5 Llibres Diaris
Els llibres s'han arranjat segons la data de producció.
El tercer llibre de la sèrie (W001-D-03) recull els assentaments propis de Guillermo Wallis i Valls entre 1874-1882. Altres tres llibres (W001-D-01 /04-05) recullen els assentaments de Wallis y Compañía en els períodes 1860-1862 i 1884-1896. El darrer volum de la sèrie (W001-D-02) per al període 1864-1884, sembla més un llibre diari auxiliar que es feia servir per als apuntaments inicials dels assentaments que després s'haurien d'haver traslladat al diari definitiu (no conservat).
A Castaño (1919, p. 37-38) trobam una descripció que ajuda a contextualitzar la funció dels llibres diaris i d'altres sèries essencials a la documentació d'empresa de la segona meitat del s.XIX: Son libros principales los que, según el artículo 33 del Código de Comercio, los comerciantes llevarán necesariamente para dar cuenta y razón de sus operaciones, y éstos son: el libro de Inventarios, el libro Diario, el libro Mayor y el Copiador de cartas y telegramas. Según el artículo 36, dichos libros estarán encuadernados, forrados y foliados, llevando en el primer folio una nota de los que tuviere el libro, firmada por el juez Municipal, y en cada una de las hojas el sello del Juzgado... En vista de esta definición, ya se comprende todo el valor é importancia del libro Diario que es la base del Mayor, y á la vez el resumen de todos los libros auxiliares... En todas las naciones mercantiles del mundo es también considerado este libro como obligatorio, y como el más principal é importante de todos los demás .

^ Dalt

C 1-4 Llibres de Caixa
Aquesta sèrie es caracteritza per la discontinuïtat temporal.
L'arranjament dels llibres s'ha fet seguint el criteri de la data de producció.
Al primer llibre de Caixa (W001-C-01), 1858-1859, les activitats majoritàriament reflectides són el cobrament de les parts (nòlits) dels vaixells participats per la companyia, el préstec a "canvi marítim" a diversos patrons, l'adquisició de productes agraris (seguint el cicles estacionals dels mesos de collita: ordi, ametlles...) i la venda posterior. També tenen importància el cobrament de les comissions del vapors, indicant que les funcions de consignació eren anteriors a la cronologia conservada als llibres específics de dita sèrie.
Al segon i tercer llibres (W001-C-02-03) es mostra com les activitats progressivament deixen de centrar-se en els productes de la navegació (les participacions en vaixells són molt minses). La importància del magatzem de compra-venda és molt major. Apareixen els rendiments de les propietats immobles i una gran part de l'activitat està relacionada amb les lletres de canvi.
Al període final de la sèrie (W001-C-04), 1890-1898, els assentaments de caixa s'especialitzen en la gestió de lletres de canvi. Les operacions amb productes agraris tenen una importància sensiblement menor. El negoci marítim pràcticament ha desaparegut.

^ Dalt

M 1-6 Llibres Majors
L'arranjament dels llibres s'ha fet seguint en primer terme el criteri de distinció del productor i a continuació la data de producció.
Els Majors per a les activitats de Wallis y compañía comprenen les tres primeres referències (W001-M-01-03) per a un període que abasta entre 1878 i 1897. Les altres referències (W001-M-04-06) mostren els resultats comptables dels assumptes personals de Guillermo Wallis i Valls.
El Major d'empresa, diu Castaño (1919, p. 45), "suele llamarse por algunos libro de cuenta y razón, índice y extracto del Diario: nombres que expresan con mucha propiedad las funciones que este libro desempeña en todo sistema de contabilidad". En el cas actual la informació disponible se centra en les dues dècades finals del s. XIX.
Quant als majors de Guillermo Wallis, contenen informació sobre les propietats immobles administrades per ell mateix a Eivissa i Formentera (cases i finques); el resultat del compte corrent amb Wallis y Compañía com a soci, així com altres ingressos i despeses personals. Els assentaments entre 1900 i 1910 poden aportar informació valuosa pel que fa al coneixement del tipus de collites i el seu preu de venda -productes agraris i ramat- a la menuda; sous de majorals; costos de reparacions als immobles; preus de lloguer de cases, etc.

^ Dalt

F 1-2 Factures, comptes de venda i desemborsaments
Els materials es redactaren en les següents llengües:
Espanyol; anglès; francès.
L'arranjament dels llibres s'ha fet seguint el criteri de la data de producció.
El primer llibre (W001-F-01) abasta el període 1840-1849, mostra les actuacions com a consignataris de diferents vaixells al port d'Eivissa. Els Wallis tingueren un acord amb Sebastià J. Sorà en qualitat d'amitgers per a la producció i exportació de sal de les salines d'Eivissa i de Formentera. Wallis y compañía bàsicament intervingué com a consignatari dels vaixells, cobrant comissions per les tasques de càrrega de la sal. Aquestes activitats són les més significatives durant el període.
Ports de destinació més habituals dels vaixells saliners:
Vaixells russos al Bàltic sense especificar el port de destinació
Bergen
Stavanger
Trondheim
Estocolm
Kristiansand
Nova York
Alger
A la pàgina 81 hi ha una Relación de los pasageros (sic) que se embarcaron abordo del vapor Mallorquin desde Ibiza a Palma (7) i Barcelona (1) datada en agost de 1842.
El segon llibre (W001-F-02) abasta el període 1849-1856. Permet seguir el detall de les operacions amb determinats vaixells dels quals n'eren partíceps als nòlits amb altres empresaris. Els productes d'exportació més presents són ara la sal i les ametlles. Hi ha reculls del producte de l'almadrava durant diversos anys, així com el detall del cost de construcció d'un vaixell com a actiu propi de la companyia.
Es mostra el detall (nom passatgers, classe, destinació, preu i lloc al vaixell) dels viatges realitzats pels vapors Mallorquín i Barcelonés amb destinació Palma i Barcelona entre juliol de 1850 i febrer de 1856.

^ Dalt

E 1-3 Efectes (a pagar i a rebre)
L'estat de conservació es bo, tot i que al llibre d'efectes a pagar s'arrabassaren alguns fulls del final.
Algunes lletres estan redactades en anglès.
Els llibres s'han arranjat segons la subsèrie a la qual pertanyen i a continuació segons la data de producció.
L'abast temporal de la sèrie és molt diferent segons que es tracti de lletres a rebre (1884-1889) o de lletres a pagar (1858-1884), per la qual cosa sembla que de la primera s'han estranyat una gran quantitat de llibres, tractant-se possiblement de la subsèrie més afectada quant a pèrdues.
Aquesta sèrie s'estructura en les subsèries següents:
llibres
EP 1 Efectes a pagar
875 efectes. Els llocs consignats són molt variats, tot i que destaca la recurrència de Palma i Madrid. Permet identificar els agents o corresponsals de la companyia a diferents places de comerç.
Aquesta és la llista cronològica de les places i els agents d'ultramar més habituals en l'activitat de la companyia:

Places i agents a ultramar de Wallis y compañía

Data Agent Lloc
1871-1884 B.B. Giménez; Jiménez y Ayala; Belaunzarán y Cia.; Millares Balbín y Cia.; Zorrilla y Cia.; Gelats Hermanos; Misa Hermanos; Veiret Lorenzo y Cia. L'Havana
1874-1884 Carrau y Cia. Montevideo
1875-1884 Polledo Rionda y Cia.; Francisco Aballí y Cia.; Bea, Bellido y Cia. Matanzas
1876-1884 Jacas y Cia. Santiago de Cuba
1877-1884 Antonio López y Cia.; Miguel Santiago y Cia. Buenos Aires
1878-1884 Francisco Bastón y Cia.; Borrás Hermanos San Juan de Puerto Rico
1879-1884 Larrousse Larrauri y Cia.; Martínez y Cia. Cárdenas
1881-1884 Monés y Cia. Baracoa
1881-1884 José Reyes Manila
1882-1884 A. Font y Cia.; Joaquín Puntoner Cienfuegos
llibres
ER 2-3 Efectes a rebre
El primer llibre abasta els efectes amb núm. 10099 al núm. 11400. Es tracta de lletres girades majoritàriament a Barcelona i Palma -Cambio Mallorquin- a vuit dies vista. Sembla que una part essencial de l'activitat era el descompte. Wallis y compañía es comportà, almenys des dels anys 1880, com una empresa de finançament a curt termini, suplint en part la inexistència de cap entitat bancària a l'illa d'Eivissa.
El segon llibre abasta els efectes amb núm. 13884 al núm. 15150.

^ Dalt

CT 1 Comptes Corrents
En alguns casos s'esmenta el tipus d'interès generat pels comptes: habitualment entre un 6 i un 5%. En el llibre es recullen les operacions d'imposició i retirada a més del càlcul dels nombres corresponents als interessos. Fan servir el mètode de càlcul directe, tot i que els manuals del moment (Castaño, 1893 p. 21) ho desaconsellaven, qualificant-ho d'antic. No era practicable als comptes oberts amb corresponsals del nord d'Europa ni tampoc quan els interessos eren diferents entre un i altra participant del compte.
La major part de les transaccions es fan amb clients de Palma (Miquel Salvà; el Cambio Mallorquín; Martínez y Planas; Ernest Canut, etc.). Val a dir que no són estranys els comptes corrents amb titulars de Madrid, Barcelona, Alacant, Maó i més rarament a l'estranger, com és el cas de Nova York. La major part de les operacions són endossaments d'efectes. Hi ha també girs i descomptes per resaca i principal d'alguns efectes. Destaquen els lliuraments de grans quantitats a un compte de Manuel de Luna y Maura (Madrid) per al pagament de les obres al port d'Eivissa de 1885-1890.

^ Dalt

CC 1-13 Llibres Copiadors de cartes
Atès l'estat de conservació dels tres primers llibres (CN-01-03) les consultes per a fer la descripció han estat les mínimes. El tipus de paper (bíblia) i les tintes utilitzades han provocat un fort deteriorament intern. Les llengües utilitzades al conjunt de la correspondència són les següents:
Espanyol; anglès; francès; italià.
L'arranjament dels llibres s'ha fet seguint en primer terme el criteri de destinació de la correspondència (nacional, internacional, consular) i a continuació la data de producció.
Com els llibres Diaris i els llibres Majors, l'ús dels Copiadors de cartes era preceptiu legalment segons el codi de comerç vigent durant el període dels materials.
Castaño (1919, p. 49) descriu en termes del moment la rellevància comptable d'aquests llibres: Siendo éste uno de los libros principales, y como en él se da razón de todos los tratos y negocios que concertamos con nuestros corresponsales, es el que debe consultar primeramente el Tenedor de libros para la formación del Diario. Todo copiador debe tener un índice para poder anotar por orden alfabético los nombres de los sujetos con quienes sostenemos correspondencia, estampando al lado de aquellos las páginas en que se hallan copiadas todas las cartas o telegramas que se hayan dirigido.
La presència d'índexs és molt dispar a la sèrie. En la correspondència de destinataris del regne (subsèrie CN) no s'en conserva cap de complet, mentre que als llibres de correspondència a destinataris estrangers (subsèrie CE) es conserven tots els índexs, parcialment o complets, a no ser el primer llibre (CE-01) el qual en un moment indeterminat perdé les cobertes.
Pel que fa als telegrames, el seu ús és molt habitual als copiadors de correspondència des de la dècada de 1880. La primera estesa de fil telegràfic a Eivissa fou l'any 1860.
Aquesta sèrie s'estructura en les següents subsèries:
llibres
CN 1-8 Destinataris del Regne (1872-1893)
Aquesta subsèrie conté els llibres (8) de correspondència a destinataris nacionals de Wallis y compañía. Els llibres W001-CN-06-08 recullen la correspondència conjunta de destinataris nacionals i internacionals.
A la taula següent hi ha una relació pel que fa a les places de comerç més representatives. S'han distingit dos períodes, un a l'inici de la documentació (1874) i l'altre al final de la mateixa (1892-93).
La major part dels corresponsals són a ports de la Mediterrània. Els components de la xarxa pel que fa a les places més habituals són els següents:

Corresponsals més presents a la sèrie Destinataris del Regne

Lloc Corresponsals 1874 Corresponsals 1892-93
Palma Banco Balear; Ernesto Canut; Fco. Manuel de los Herreros; Pedro M. Granada; Gregorio Oliver; Pericás y Cia; Marcos Picornell Bauzá; Miguel Salvá; José Astier; Miguel Estade y Sabater; Gabriel Medina y Torrendell; José Astier; Bartolomé Roca y Estades. Cambio Mallorquín; Ernesto Canut; Martínez y Planas; Pericás y Cia; Miguel Salvá; Eduardo Roca; Isleña Empresa Vapores.
Barcelona Tomás Forteza; Francisco Rahola y Ballesté; Miguel Serrahima; Antonio Valls y Calbet; Zamora, Costa y Cia. Arimany y Ballesté; Juan Clerch y Nicolau; Guillerom J. Huclin; Jaime Guardiola Roig; Hijo de Ramón Ramos; Salvadó y Sala; Hermanos Vidal Quadras.
Alacant Carratalá e Hijo; Maisonnare y Cia.; Viuda de D. Pedro Vallet; Gaspar White y Cia. J.M. Languillón; Languillón y Cia.
València A. Miranda e Hijo; José Romero Abril. Morodes Hermanos; Trenor y Cia.
Madrid Viuda de Santiago de Velasco e Ibarrola; Miranda e Hijo. Manuel Luna y Marura; Viuda e Hijos de Santiago Velasco e Ibarrola
Màlaga Pascual Chulia Alamar; R.M. Gómez; Miguel Moll; Andrés Reyes.
Maó Ladico Hermanos. Ladico Hermanos.
Cartagena Andrés Pedreño; Sebastián Pérez del Castillo.
Dénia Juan Arguimbau; José Riera.
Reus Esteve y Grau
llibres
CE 9-12 Destinataris internacionals (1857-1883)
Aquesta subsèrie conté els llibres (4) de correspondència a destinataris internacionals i de corresponsals a l'illa de Cuba. Els llibres W001-CN-06-08 recullen la correspondència conjunta de destinataris nacionals i internacionals.
L'abast de la xarxa de corresponsals internacionals és ample tot i que centrada a Europa; Ports antillans i Nord-amèrica, si exceptuam el cas d'Alger.
A la taula següent hi ha una relació pel que fa a les places de comerç més representatives. S'hi han distingit dos períodes, un a l'inici de la documentació (1857-1858) i l'altre cap al final de la mateixa (1881).

Corresponsals més presents a la sèrie Destinataris Internacionals

Lloc Corresponsals 1857-58 Corresponsals 1881
L'Havana J.M. Morales y Cia.; Puig Hermanos; Capità Juan Prats (del San Francisco). Veiret Lorenzo y Cia.; Carlos Wallis y Tolrá; Zorrilla y Cia.
Santiago de Cuba Bueno Baralt y Cia.
Montreal Edward Maitland Jylee & Co. ; S. M. Douglas; Urquhart & Cie. J. M. Douglas.
Nova York Gómez Wallis y Cia.; Gómez y Arguimbau; Galnay y Casado. Arguimbau, Wallis y Cia.; Herron & Spencer; Levy & Levis.
Boston Homer & Sprague.
Nova Orleans H. Menguens; Puig, Mir i Cia.
Londres Dixon Harris & Anguier; Jameson & Son; J.R. Iglesias. Barning Brothers & Co.; Brown Shipley & Co.; Carter & Sons & Co.; Lloyds.
Liverpool Robert F. Morrow. Lonsvandes & Rybey; Leyland & Co.; Kendall & Sons.
Leith Turnbell Salvensen & Cia.
Gibraltar Juan Peacock y Cia.; Francia Hermanos y Cia.; José Rugeroni.
Marsella Anthonard Frères & Cie.; B. Reynard; Charles Laforet & Cia. Rabaud Hermanos; Boyé & Cie.; Fabry & Fils; Estrine & Cie.
Sète Hughes Richard; Lacroix freres; Bazille & Castelnau; Emile Martin. Hughes Richard; G. Frisch; S. Schutz.
Agde Purri Merie; Gabriel Dolques; Coste, Floret & Cie.
Montpeller Rour Lissentier fils.
Ais de Provença Michel & Chaine; Milhaud & Larogue; Coste & Payron Fils.
Hamburg Theodor Wille; August Bolton; Adolfo Steffen.
Amsterdam J. Jas ; G. Sánchez; P. Uoppe.
Estocolm G.G. Bensell; B. Sivedems.
Alger A. Marlin; Simon Rodier; T. Parer. Matias Sitges y Cia.; Levy Valenci.
llibre
CC 13 Correspondència Consular (1862-1897)
El contingut s'estructura en parts diferenciades segons cada Estat. En alguns casos s'esmenta com a vice-consulat i en d'altres com agència consular. Les parts són les següents: Vicenconsulat dels Països Baixos : p. 1-19 (1862-1888). Agència Consular d'Àustria (Àustria-Hongria des de febrer 1870): p. 101-169 (1863-1896). Pàg. 171-250 en blanc. Agència Consular d'Hannover. Pàgines 251-253 (1864). A la pàgines 253-255 continua la correspondència de l'agència d'Àustria-Hongria (1896-97). Pàgines 256-350 en blanc. Pàgines 351-395, Agència Consular dels Estats Units (1865-1877), Probablement incompleta. Pàgines 608-673. Viceconsulat del Regne Unit (1868-1889). No s'ha conservat cap documentació del Viceconsulat francès de la qual es tenen notícies per alguns articles publicats a la revista Eivissa.

^ Dalt

EB 1-9 Esborranys
Algunes parts a EB-02; EB-04 i EB-06 estan redactades en anglès.
Els llibres s'han arranjat segons la data de producció.
En tractar-se d'anotacions sobre operacions diàries hi ha algunes referències temporals anteriors a la data dels assentaments (1869-1898). Les més antigues semblen de 1862. La major part de les operacions estan vinculades a propietats immobles. Hi ha una relació exhaustiva del pagament de jornals i altres despeses, així com del cobrament de productes agrícoles i ramaders.
Es recullen còpies de cartes dirigides a determinats corresponsal com Ernest Canut i Mugnerot, però amb un to de companyonia diferent a l'estrictament professional. També es recullen cartes a familiars directes d'arreu d'Espanya i als Estats Units.
Al tom W001-B-08 (podria ser redactat per Ignasi Wallis i Llobet), sembla que a més del control directe de les propietats immobles, vers 1878 van apareixent contractes d'arrendament de les finques. A la p. 3598 fa referència a la "composición" del falucho Antojo per valor de 2.430 rals de billó amb un detall exhaustiu de la intervenció. A les pàgs. 3723 - 3746 hi ha una relació completa de les propietats immobles (urbanes i rústiques) de Juan Wallis i Valls i de Wallis i Cia. a les illes d'Eivissa i Formetera (1881).
En el darrer esborrany conservat sembla que s'ha perdut la rigorositat de les anotacions anteriors (sense paginar, amb dues escriptures segons l'orientació de la pàgina, etc.). Podria ser la continuació de W001-B-08. La data final de les anotacions es difícil d'esbrinar.

^ Dalt

H 1 Herència
Indicación de todos los asuntos pertenecientes a la herencia del difunto D. Juan Wallis y Gotarredona. Són anotacions que semblen referir a un altre llibre o llibres numerant els assentaments. L'ordre alfabètic és pel nom, no pel llinatge. Les anotacions existents arriben fins als noms de la lletra M (Mariano). Sembla incomplet.

^ Dalt

MI 1 Material imprès
El tom està redactat en francès.
Es tracta d'un llibre amb la partitura i la lletra de l'òpera Hamlet.
Académie Impériale de Musique. MM. Michel Carré & Jules Barbier (Paroles); Ambroise Thomas (Musique). (1883). Hamlet. Opéra en cinq actes. Partiton Piano Solo, Transcrite par G. Bizet. Paris : Heugel & Cie. Editeurs des Solfèges et Méthodes du Conservatoire.

^ Dalt

© de l'edició: Institut d'Estudis Eivissencs

© dels continguts: Gerard Móra i Ferragut