Avís legal

El titular del lloc web allotjat a la URL https://estudiseivissencs.cat (el “web“) és l’Institut d’Estudis Eivissencs (“Institut d’Estudis Eivissencs“), les dades d’identificació del qual són les següents:

Via Púnica núm. 29, 07800 Eivissa
Telf.: 971 31 27 75
info@estudiseivissencs.cat
CIF:G07081615
Dades registrals: Associació inscrita en el Registre d’Associacions de les Illes Balears, en la Secció PRIMERA i amb el número 311000000377

Accés al lloc web

L’Avís Legal regula l’accés al lloc web i la seua utilització per part dels seus usuaris.
L’accés i utilització del web comporten l’acceptació de l’Avís Legal, així com de la resta de polítiques que, si s’escau, es puguin preveure al web.
Per tant, pregam a l’usuari que llegeixi atentament l’Avís Legal quan es proposi utilitzar el web, ja que pot modificar-se en qualsevol moment. Si no accepta l’Avís Legal, li pregam que s’abstengui d’utilitzar el web.

Utilització i funcionament del web

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del web, així com de la informació que s’hi inclou, amb total subjecció a la normativa aplicable, a l’Avís Legal i, si s’escau, a la resta de termes i condicions que s’incloguin al web.
Igualment, l’usuari es compromet a no realitzar cap acte amb objecte de danyar, inutilitzar o sobrecarregar el web, o que impedeixi, de qualsevol forma, la seua normal utilització i funcionament.

S’informa a l’usuari que, en el supòsit que incompleixi l’Avís Legal o, si s’escau, la resta de polítiques del web, l’Institut d’Estudis Eivissencs es reserva el dret de limitar, suspendre i terminar el seu accés al web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària.
L’Institut d’Estudis Eivissencs fa els seus millors esforços per a mantenir el web en bon funcionament, evitant errors o, en el seu cas, reparant-los i mantenint-ne els continguts degudament actualitzats. No obstant això, l’Institut d’Estudis Eivissencs no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés al web ni la inexistència d’errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests darrers siguin oportunament actualitzats.

Donacions

En el cas que l’usuari desitgi fer una donació a l’Institut d’Estudis Eivissencs a través del web, haurà de facilitar les dades personals previstes en el formulari habilitat a la secció Socis.
El registre implica que l’usuari declara tenir la capacitat legal necessària per a fer la donació.
L’import de les donacions podrà ser qualsevol que indiqui l’usuari a partir d’un euro (1€) i es podrà fer mitjançant targeta de crèdit/dèbit o transferència bancària.
En el supòsit que l’Institut d’Estudis Eivissencs detecti que hi ha hagut algun error en el procés de la donació, ho notificarà immediatament a l’usuari perquè pugui esmenar-lo al més aviat possible.
Un cop realitzada la donació, l’usuari rebrà la confirmació que ha estat realitzada, per bé que el càrrec s’efectuarà una vegada hagi estat acceptat per l’entitat financera de l’usuari.

Botiga en línia

Si un usuari desitja comprar els productes oferts per l’Institut d’Estudis Eivissencs a través del web, haurà de registrar-se a l’apartat Nou Client; en processos de compra posteriors, si l’usuari ja s’ha registrat, només serà necessari que faciliti la direcció de correu electrònic i la contrasenya a l’apartat Ja estau registrats?.
Per les comandes fetes des de la Península, s’ha de trucar al telèfon (+34)  971 31 27 75 o enviar un correu electrònic a info@estudiseivissencs.cat.
La resta de termes i condicions aplicables a la compra dels productes poden consultar-se a les Condicions Generals de Contractació.

Responsabilitat

Tant l’accés al web com l’ús que pugui fer-se de qualsevol informació que contengui es realitzen sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari.
En el supòsit que es facin donacions, l’usuari també serà responsable de conèixer les característiques, costos i ús del mètode de pagament, així com de tenir suficient saldo per poder fer la donació.
L’Institut d’Estudis Eivissencs no es responsabilitza de cap dany o perjudici que es pugui derivar, directament o indirecta, de l’accés o ús de la informació continguda al web, incloent els produïts en els sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus o atacs informàtics. Tampoc serà responsable dels danys que puguin patir els usuaris per un ús inadequat del web ni de les caigudes, interrupcions, absència o defecte en les comunicacions i/o Internet.
Addicionalment, l’Institut d’Estudis Eivissencs no es fa responsable de cap dany o perjudici en el programari o maquinari de l’usuari que es derivi de l’accés o ús del web.
L’usuari respondrà dels danys i perjudicis que l’Institut d’Estudis Eivissencs pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què quedi sotmès en virtut de l’Avís Legal, de la legislació aplicable i/o de la resta de polítiques.

Política en matèria d’enllaços (links)

  • a) Enllaços amb el web
    Qui tengui intenció d’incloure en un lloc web (“web enllaçant“) un enllaç que dirigeixi al lloc web de l’Institut d’Estudis Eivissencs, haurà de sol·licitar-ho a l’Institut d’Estudis Eivissencs i complir amb la legislació vigent; en cap cas, podrà allotjar continguts, propis o de tercers, que: (I) siguin il·lícits, nocius, violents, racistes, denigrants, etc.; i/o (II) resultin inapropiats o no pertinents en relació amb l’Institut d’Estudis Eivissencs.

    L’enllaç no implica que l’Institut d’Estudis Eivissencs avali, promocioni, garanteixi, supervisi o recomani el contingut o els serveis del web enllaçant, ni que sigui responsable del seu contingut. En el supòsit d’incompliment de qualsevol dels termes referits anteriorment, l’Institut d’Estudis Eivissencs procedirà, de forma immediata, a la revocació del consentiment atorgat al web enllaçant, que haurà de suprimir l’enllaç.

  • b) Enllaços amb altres webs
    En el lloc web es poden incloure diferents enllaços que permetin a l’usuari accedir a altres webs (“webs enllaçats”).

    En cap cas, l’existència de webs enllaçats comporta recomanació, promoció, identificació o conformitat de l’Institut d’Estudis Eivissencs amb les manifestacions, continguts o serveis proporcionats per mitjà dels webs enllaçats. En conseqüència, l’Institut d’Estudis Eivissencs no es fa responsable del contingut, ni dels termes i condicions dels webs enllaçats; l’usuari és l’únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que hi accedeixi i els utilitzi.

Propietat industrial i intel·lectual

Tots els drets de propietat intel·lectual sobre els dissenys, bases de dades, programes d’ordinador subjacents (inclosos els codis font), els diferents elements que integren el web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, gravacions sonores, combinacions de colors, etc.) [els “Continguts“], així com la seua estructura, selecció i ordre, són titularitat de l’Institut d’Estudis Eivissencs o dels seus llicenciants. Els signes distintius inclosos al web (marques i noms comercials) són titularitat de l’Institut d’Estudis Eivissencs o dels seus llicenciants.
L’ús del web per part de l’usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual i/o industrial sobre el web i els continguts.
En aquest sentit, queda expressament prohibit a l’usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció o qualsevol altra forma de difusió no autoritzades expressament del web, els seus continguts o els signes distintius de l’Institut d’Estudis Eivissencs.
La utilització no autoritzada dels continguts, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial de l’Institut d’Estudis Eivissencs, podran donar lloc a l’exercici de les accions que legalment li corresponguin, i a les responsabilitats que, en el seu cas, se’n derivin.

Protecció de dades

Els aspectes relatius al tractament de les dades personals dels usuaris del web es regulen a la Política de Privacitat del web.

Nul·litat

Si qualsevol de les clàusules de l’Avís Legal és declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç. A aquests efectes, l’Avís Legal només deixarà de tenir validesa exclusivament respecte de la disposició nul·la o ineficaç, i cap altra part o disposició quedarà anul·lada, invalidada, perjudicada o afectada per aquesta nul·litat o ineficàcia, llevat que per resultar essencial hagués d’afectar l’Avís Legal de forma integral.

Jurisdicció

En el supòsit que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de l’Avís Legal, els jutjats i tribunals que, si s’escau, coneixeran l’assumpte seran els que prevegi la normativa legal aplicable.

0
La teva cistella
Desplaça cap amunt