Directrius sobre privacitat i sobre ús de dades

L’Institut d’Estudis Eivissencs es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

Lleis que incorpora aquesta directriu de privacitat i ús de dades

Aquesta política de privacitat està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a internet. En concret, aquesta respecta les normes següents:

 1. El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD ).
 2. La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
 3. El Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (RDLOPD).
 4. La Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).

Identitat del responsable del tractament de les dades personals

El responsable del tractament de les dades personals recollides és l’Institut d’Estudis Eivissencs amb les dades de contacte següents:
Via Púnica núm. 29, 07800 Eivissa
Telf.: 971 31 27 75
info@estudiseivissencs.cat
CIF:G07081615
Dades registrals: Associació inscrita en el Registre d’Associacions de les Illes Balears, en la Secció PRIMERA i amb el número 311000000377

Registre de dades de caràcter personal

Les dades personals recollides per l’Institut d’Estudis Eivissencs, mitjançant els formularis facilitats a les seues pàgines, seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat del Responsable del tractament, i degudament declarat i inscrit en el Registre General de l’Agència de Protecció de Dades que es pot consultar al lloc web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es), amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre l’Institut d’Estudis Eivissencs i l’usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que aquest ompli, o per atendre una sol·licitud o consulta d’aquest.

Principis aplicables al tractament de les dades personals

El tractament de les dades personals de l’usuari se sotmetrà als següents principis recollits en l’article 5 del RGPD:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l’usuari prèvia informació completament transparent dels fins per als quals es recullen les dades personals.
 • Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides amb fins determinats, explícits i legítims.
 • Principi de minimització de dades: les dades personals recollides seran únicament les estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals són tractats.
 • Principi d’exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzades.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals només seran mantingudes de manera que es permeti la identificació de l’usuari durant el temps necessari per als fins del seu tractament.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de manera que es garanteixi la seua seguretat i confidencialitat.
 • Principi de responsabilitat proactiva: el Responsable del tractament serà responsable d’assegurar que els principis anteriors es compleixen.

Categories de dades personals

Les categories de dades que es tracten a l’Institut d’Estudis Eivissencs són únicament dades identificatives. En cap cas es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l’article 9 del RGPD.

Base legal per al tractament de les dades personals

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment. L’Institut d’Estudis Eivissencs es compromet a demanar el consentiment exprés i verificable de l’usuari per al tractament de les seues dades personals per a un o diversos fins específics.
L’usuari tendrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-lo. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionarà l’ús del lloc web.
En les ocasions en què l’usuari hagi de o pugui facilitar les seues dades a través de formularis per realitzar consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del lloc web, se li informarà en cas que la formalització d’algun d’ells sigui obligatòria pel fet que els mateixos siguin imprescindibles per al correcte desenvolupament de l’operació realitzada.

Fins del tractament a què es destinen les dades personals

Les dades personals són recollides i gestionades per l’Institut d’Estudis Eivissencs amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre el lloc web i l’usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que aquest últim ompli o per atendre una sol·licitud o consulta.

Períodes de retenció de les dades personals

Les dades personals només seran retingudes durant el temps mínim necessari per a la finalitat del seu tractament i, en tot cas, únicament durant el següent termini: 5 anys a partir del moment en què l’usuari sol·liciti la seva supressió com a garantia del compliment de les obligacions legals de l’Institut d’Estudis Eivissencs. Durant aquest temps no s’utilitzaran aquestes dades exceptuant en el cas del compliment d’un requeriment legal. L’usuari pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, incloent l’elaboració de perfils d’aquestes dades, enviant un correu electrònic a l’Institut d’Estudis Eivissencs o, mitjançant correu postal a l’adreça indicada en aquest document, amb totes les dades de l’usuari, incloent còpia d’un document identificatiu que garanteixi la seua identitat.
En el moment en què s’obtenguin les dades personals, s’entén i es confirma que l’usuari ha llegit i acceptat, en haver seleccionat la casella corresponent, el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no sigui possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.

Destinataris de les dades personals

Les dades personals de l’usuari no seran compartides amb tercers.
En qualsevol cas, en el moment en què s’obtenguin les dades personals, s’informarà a l’usuari sobre els destinataris o les categories de destinataris de les dades personals.

Dades personals de menors d’edat

Respectant el que estableixen els articles 8 del RGPD i 13 del RDLOPD, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les seues dades personals de forma lícita per l’Institut d’Estudis Eivissencs. Si es tracta d’un menor de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest sols es considerarà lícit en la mesura en què ells ho hagin autoritzat.

Secret i seguretat de les dades personals

L’Institut d’Estudis Eivissencs es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s’eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a les esmentades dades.

0
La teva cistella
Desplaça cap amunt