Condicions generals de contractació

Aquestes condicions generals de contractació s’apliquen a qualsevol usuari que vulgui adherir-se com a soci (el/s “soci/s”) de l’Institut d’Estudis Eivissencs (“IEE”) a través del web allotjat a la URL https://estudiseivissencs.cat/ (“web”).

Les dades d’identificació de l’Institut d’Estudis Eivissencs són les següents:

Via Púnica núm. 29, 07800 Eivissa
Telf.: 971 31 27 75
info@estudiseivissencs.cat
CIF:G07081615
Dades registrals: Associació inscrita en el Registre d’Associacions de les Illes Balears, en la Secció PRIMERA i amb el número 311000000377

L’adhesió com a soci a través del web comporta l’acceptació dels termes i condicions previstos en aquestes condicions generals de contractació, així és que, abans d’acceptar-les, llegiu-ne atentament el contingut. Si no acceptau les condicions generals, l’adhesió com a soci no es durà a terme i, en conseqüència, no comportarà l’assumpció de cap tipus d’obligació ni de responsabilitat per part de l’Institut d’Estudis Eivissencs.
En adherir-vos com a soci de l’Institut d’Estudis Eivissencs, declarau tenir capacitat legal per a contractar els serveis del web.
L’Institut d’Estudis Eivissencs es reserva el dret de modificar el contingut o abast de les Condicions Generals de Contractació en qualsevol moment, sense necessitat de comunicar-ho ni avisar prèviament, per la qual cosa, abans fer-vos soci, llegiu-ne atentament el contingut, ja que és responsabilitat vostra revisar les Condicions Generals de Contractació abans de participar-hi.

Alta de soci

Per a ser soci de l’Institut d’Estudis Eivissencs, l’usuari ha de triar la quota a ingressar segons la modalitat oferta a través del lloc web. Posteriorment, haurà de donar-se d’alta omplint les dades personals i escollint els mètodes i modalitats de pagament.

Preu i forma de pagament

El preu per a fer-se soci varia segons la quota triada, tal com s’indica a la secció de Socis.

El soci podrà realitzar el pagament de la quota segons els mètodes de pagament següents:

  • Targeta de dèbit o crèdit: el soci haurà d’incloure el número de la seua targeta així com la resta d’informació addicional que li sigui requerida en el procediment d’aportació. El càrrec es farà una vegada que sigui acceptat per l’entitat financera.
  • Compte corrent: el soci haurà d’incloure el número del seu compte corrent.

Una vegada s’hagi fet el pagament de la quota, el soci rebrà una notificació de l’Institut d’Estudis Eivissencs, confirmant que el pagament s’ha realitzat correctament.

Desistiment

El soci disposa d’un termini de catorze (14) dies naturals des que es doni d’alta per exercir el dret de desistiment, excepte que ja hagi estat beneficiari dels serveis oferts als socis.
Per a l’exercici del dret de desistiment, el soci haurà d’enviar un correu electrònic amb la sol·licitud de desistiment. Una vegada exercit correctament el dret de desistiment i, en tot cas, en el termini màxim de catorze (14) dies naturals des de la recepció del formulari, l’Institut d’Estudis Eivissencs realitzarà l’abonament de l’import íntegre abonat.

Queixes i reclamacions

El soci podrà contactar amb l’Institut d’Estudis Eivissencs, a través del formulari previst en la secció “Atenció al soci” del web, per manifestar les seues queixes i reclamacions. L’Institut d’Estudis Eivissencs es compromet a  atendre-les el més aviat possible i, en qualsevol cas, en el termini d’un (1) mes des que són presentades.

Protecció de dades personals

En compliment del que preveu la normativa vigent, en relació a les dades personals del soci facilitades, regeix allò previst en la Política de Privacitat.

Nul·litat

Si qualsevol de les clàusules de les Condicions Generals de Contractació fos declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a l’esmentada disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç. A tals efectes, les Condicions Generals de Contractació només deixaran de tenir validesa exclusivament respecte la disposició nul·la o ineficaç, i cap altra part o disposició quedarà anul·lada, invalidada, perjudicada o afectada per tal nul·litat o ineficàcia, llevat que per resultar essencial hagués d’afectar a les Condicions Generals de Contractació de forma integral.

Resolució de litigis en línia

De conformitat amb l’article 14 del Reglament 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum, l’Institut d’Estudis Eivissencs informa als socis que poden sotmetre les seues reclamacions a la plataforma de resolució de litigis disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Jurisdicció competent

En el supòsit que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les Condicions Generals de Contractació, els Jutjats i Tribunals que, si escau, coneixeran de l’assumpte, seran els que prevegin la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent.

0
La teva cistella
Desplaça cap amunt