A continuació podeu veure els estatuts de l'Institut d'Estudis Eivissencs

INSTITUT D’ESTUDIS EIVISSENCS ESTATUTS

CAPÍTOL I Nom, domicili, objecte i duració

Article 1 Amb el nom d’Institut d’Estudis Eivissencs es constitueix en associació cultural amb personalitat jurídica pròpia i independent l’Entitat que amb el nom d’Instituto de Estudios Ibicencos fou creada sota el patrocini de l’Excm. Ajuntament d’Eivissa el 22 de gener de 1949 i inscrita en el Patronato José María Cuadrado , del Consejo Superior de Investigaciones Científicas , prèvia acceptació d’aquest, el 10 de febrer del mateix any. Tendrà el seu domicili principal a la ciutat d’Eivissa, Carrer Major (abans del Bisbe Torres) 18 i 20, casa coneguda per Can Laudes o Can Comasema, cedida per l’Excm. Sr. D. José Manuel Pardo Suárez, Governador Civil de Balears, a l’Excm. Ajuntament d’Eivissa, en desembre de 1948, per a ús de l’Institut d’Estudis Eivissencs. Així mateix l’Associació desenvoluparà la seua activitat en un local de la Via Púnica 29 de la dita ciutat. Tot això sense perjudici de poder-se traslladar a qualsevol altre local. L’àmbit territorial d’actuació no tendrà altra limitació que les establertes per la normativa legal vigent.

Article 2 L’objecte de l’Associació és impulsar i fomentar la cultura en general i principalment la pròpia de les illes d’Eivissa i Formentera. Per acomplir-ho, realitzarà qualssevol actes culturals, instructius i artístics, com, entre altres, els següents: 

A) Donar ajuda econòmica: a) instituint beques i bosses d’estudis. b) concedint subvencions a tota classe d’empreses culturals que ofereixin una garantia d’eficàcia i continuïtat. c) dotant premis a la creació literària i artística i a la investigació.

B) Promoure, subvencionar i realitzar: a) cursos i cicles de conferències per a l’ensenyança i difusió de la cultura. b) cercles d’estudis i seminaris per al millorament de les tècniques pedagògiques. c) biblioteques populars o especialitzades d’obres literàries i científiques. d) edició i publicació de les obres que consideri necessàries per al desenvolupament cultural. e) museus i arxius d’especial interès local. C) Impulsar i coordinar activitats: a) organitzant grups o seccions culturals de treball. b) establint les bases d’una acció conjunta de les diverses activitats culturals.

El català, com a llengua pròpia d’aquestes illes, és el vehicle habitual de comunicació en les diverses activitats de l’Associació.

Article 3 L’Institut d’Estudis Eivissencs es constitueix per temps indefinit i només es podrà dissoldre per acord de l’Assemblea general extraordinària d’associats, convocada amb aquesta finalitat, segons s’indica a l’article 29.

CAPÍTOL II Els socis: drets i obligacions

Article 4 Pot ser soci tota persona física o jurídica amb capacitat d’obrar que vulgui ajudar a promoure l’Associació i tengui interès per les finalitats especificades a l’article 2.

Article 5 L’ingrés a l’Associació es sol·licitarà per escrit, i l’interessat farà constar el seu nom, llinatges, professió, domicili i número del document nacional d’identitat. La sol·licitud es presentarà a la Junta Directiva i aquesta decidirà segons consideri oportú.

Article 6 Hi haurà una sola categoria de socis, amb els mateixos drets i obligacions.

Article 7 Tots els socis tendran els drets següents: a) Participar en les seccions, grups, serveis i activitats de l’Associació. b) Assistir als actes socials que aquesta organitzi. c) Intervenir amb veu i vot a l’Assemblea, degudament convocada, amb subjecció a l’ordre del dia. d) Designar i ser designat membre de la Junta Directiva. e) Ser ben informat de les activitats, problemes generals i vida de l’Associació. f) Presentar suggeriments i observacions, i exposar opinions amb relació a l’objecte i a les activitats de l’Associació. Formular queixes o censures davant la Junta Directiva. Si aquesta o el propi interessat ho consideren oportú, podrà assistir a la primera reunió de la Junta, que examinarà tals suggeriments, observacions, etc. L’interessat podrà ser acompanyat per dos socis designats per ell.

Article 8 Són obligacions dels socis: a) Acceptar i complir aquests estatuts, les disposicions de la Junta Directiva i els acords de l’Assemblea. b) Pagar la quota que fixi l’Assemblea de socis i determini la Junta Directiva.
c) Assistir a les Assemblees i col·laborar en les tasques i activitats de l’Associació i de la secció o del grup a què pertanyi. d) Notificar a l’Associació, per carta al Secretari, els canvis de domicili.

Article 9 Si l’associat vol donar-se de baixa voluntàriament, ho farà per escrit dirigit al President, però abans haurà de satisfer les quotes pendents de pagament.

Article 10 Per acord de la Junta Directiva, podrà ser expulsat de l’Associació el soci que l’hagi desprestigiat o perjudicat voluntàriament i greument o quan hagi comès falta greu pertorbant reiteradament la seua administració. Es concedirà prèviament un termini de quinze dies al soci afectat perquè pugui donar les explicacions que consideri convenients a la Junta Directiva. El soci que cregui que ha estat expulsat injustament podrà recórrer davant l’Assemblea general amb petició d’audiència, i a tal efecte serà convocat per aquesta, que decidirà allò que consideri més just.

Article 11 La baixa del soci durà implícita la pèrdua de tots els drets que tengui o pretengui tenir a l’Associació.

CAPÍTOL III Govern de l’Associació i forma d’administració

Article 12 L’Associació serà regida pels òrgans següents: a) L’Assemblea general de socis. b) La Junta Directiva o Comissió Executiva. L’Assemblea general i, per la seua expressa delegació, la Comissió Executiva, podrà designar, si ho considera convenient, una Junta Assessora, formada per un número de persones no superior a deu, especialment competents per assessorar i orientar de manera general l’activitat i vida de l’Entitat. La qualitat d’Assessor es conservarà durant un termini concret, segons es determini en el moment de la designació o posteriorment. Les sessions de la Junta Assessora seran convocades i presidides pel President de l’Associació. El Secretari d’aquesta ho serà també de la Junta Assessora. El President podrà demanar l’assistència a les sessions dels membres de la Comissió Executiva la presència dels quals consideri oportuna segons els temes que s’hagin de tractar.

Article 13 L’Assemblea general és l’òrgan superior de l’Associació per ser l’expressió de la voluntat col·lectiva dels socis. Les seues sessions seran ordinàries o extraordinàries, i els càrrecs de President i Secretari de l’Assemblea correspondran als socis que ocupin
aquests mateixos càrrecs dins de la Comissió Executiva. Cada soci present a l’Assemblea tendrà un vot.

Article 14 L’Assemblea general ordinària es reunirà una vegada l’any, dins el primer trimestre. L’Assemblea general extraordinària, ho farà quan ho consideri oportú el President, previ acord de la Comissió Executiva, i també quan ho demani, per escrit entregat al President un número de socis no inferior al cinc per cent.

Article 15 Les Assemblees seran convocades pel President, a través del Secretari, mitjançant notificació dirigida als socis individualment o pels mitjans de comunicació, amb una anticipació mínima d’una setmana, fent constar el dia, l’hora i el lloc de la reunió, i els assumptes que seran sotmesos a la consideració i decisió de l’Assemblea. No es podran tractar assumptes que no figurin a l’ordre del dia, fora acord per majoria dels socis presents.

Article 16 S’hauran de tractar a l’Assemblea les proposicions presentades per un número de socis no inferior a quinze. L’escrit, firmat pels interessats, s’entregarà al President o al Secretari de la Comissió Executiva amb anticipació suficient perquè s’inclogui a l’ordre del dia.

Article 17 Perquè l’Assemblea general ordinària quedi vàlidament constituïda serà necessària l’assistència, en primera convocatòria, d’una quarta part dels socis; l’Assemblea general extraordinària requerirà la presència d’una tercera part dels socis. En segona convocatòria, l’Assemblea, ordinària o extraordinària, quedarà vàlidament constituïda qualsevol que sigui el número de socis presents. Els acords, tant en les ordinàries com en les extraordinàries, s’adoptaran per majoria de vots dels socis presents. En cas d’empat, decidirà el vot del President.

Article 18 L’ordre del dia de l’Assemblea general ordinària comprendrà els punts següents:

1) Lectura de l’esborrany de l’acta de l’Assemblea anterior per a la seva aprovació, si pertoca.

2) Estat de comptes, amb indicació dels ingressos i despeses efectuats durant l’any anterior.

3) Pressupost previst d’ingressos i despeses per a l’exercici vinent.

4) Memòria explicativa de l’activitat desplegada per l’Associació durant l’any anterior.

5) Elecció, si pertoca, dels socis que hagin d’exercir els càrrecs   vacants a la Comissió Executiva per final de període o per altres causes. En aquest darrer supòsit, l’elecció de nous membres es podrà realitzar en qualsevol Assemblea general extraordinària.

6) Proposicions, si n’hi hagués, de la Junta i dels socis.

7) Precs i preguntes.

Article 19 Són competències pròpies de l’Assemblea general extraordinària les següents: a) l’alienació de béns socials, llevat d’aquells adquirits mitjançant document que ho impedeixi. b) el nomenament d’administradors i representants. c) la petició de declarar l’Entitat d’utilitat pública o benèfico-social. d) la constitució d’alguna Federació d’Associacions o la integració en alguna d’elles. És també competència de l’Assemblea general extraordinària, amb la particularitat de requerir el vot favorable de les dues terceres parts dels socis presents: a) la modificació dels Estatuts. b) el canvi de nom de l’Associació. c) la dissolució d’aquesta, amb subjecció a allò que estableix l’article 29. Així mateix, l’Assemblea general extraordinària podrà tractar qualsevol assumpte d’interès per al bon funcionament de l’Associació i proveir les vacants que s’haguessin produït, segons es senyala a l’article 18.

Article 20 Correspon a la Comissió Executiva la direcció, administració, gestió i representació, de l’Associació, sense perjudici, quant a aquesta última, de la delegació estatutària en el President. Estarà formada per dotze socis, elegits per l’Assemblea general, els càrrecs dels quals tendran una duració de quatre anys. Els membres de la Comissió Executiva podran ser reelegits.

Article 21 La Comissió Executiva estarà formada pel President, el Vicepresident, el Secretari, el Vicesecretari, el Tresorer, l’Encarregat d’Informació i Relacions i els Vocals Primer, Segon, Tercer, Quart, Cinquè i Sisè. La seua renovació, en torns successius cada dos anys, s’efectuarà de la forma següent: Primer torn: Vicepresident, Secretari, Encarregat d’Informació i Relacions, Vocals Segon, Quart i Sisè. Segon torn: President, Vicesecretari, Tresorer, Vocals Primer, Tercer i Cinquè. Els membres de la Comissió Executiva podran ser separats dels seus càrrecs en qualsevol moment per l’Assemblea general i per la pròpia Comissió Executiva, segons s’estableix a l’article 22.

Article 22 La Comissió Executiva es reunirà de forma ordinària una vegada al mes i sempre que ho consideri convenient el President o ho demanin, almenys, tres dels seus membres. El President, a través del Secretari, convocarà els membres amb l’antelació suficient i acompanyarà a la convocatòria l’ordre del dia corresponent.
Els membres de la Comissió Executiva hauran d’assistir a les sessions. Cas de no poder-ho fer, informaran el President. La falta d’assistència a quatre sessions consecutives sense justificació s’interpretarà com a renúncia al càrrec. La Comissió Executiva, davant l’abandó de les funcions pròpies del càrrec d’algun dels seus membres, podrà acordar la seua separació del càrrec mitjançant votació per majoria de dos terços. El soci que cregui que ha estat separat injustament del seu càrrec podrà recórrer davant l’Assemblea general en petició d’audiència, i a tal efecte serà convocat per aquesta, que decidirà allò que consideri més just. El President dirigirà la bona marxa de les sessions. El substituirà en la seva absència el Vicepresident, i, si aquest no hi fos present, els Vocals pel seu ordre.

La Comissió Executiva haurà de tractar les proposicions entregades pels socis al President o al Secretari amb temps suficient perquè siguin incloses a l’ordre del dia. La Comissió Executiva quedarà vàlidament constituïda si són presents, almenys, la meitat dels seus membres. Els acords es prendran per majoria de vots dels membres presents. En cas d’empat decidirà el vot del President. S’estendrà acta detallada de cada sessió, que serà llegida i aprovada, si pertoca, a la pròxima junta, i firmada pel President i el Secretari o pels membres de la Comissió Executiva que els haguessin substituït.

Article 23 La Comissió Executiva tendrà, entre altres, les atribucions següents: a) Projectar l’organització de tasques comunitàries i la seua realització, procurant la promoció i el desenvolupament dels grups, seccions i equips que consideri necessaris. b) Fomentar i coordinar les activitats dels diferents grups, seccions i equips, respectant les seues característiques i la personalitat dels membres que les integren. c) Executar diligentment els acords de l’Assemblea general de socis, a la qual està subordinada en tot cas, i els adoptats per la pròpia Comissió Executiva. d) Examinar els suggeriments que presentin o exposin els socis i dur a la pràctica els que siguin acceptats. Mantenir un contacte intens i continuat amb els socis per tenir-los degudament informats. e) Proposar anualment a l’Assemblea general el pla d’actuació de l’Associació. Preparar i presentar, per al seu examen i comprovació per l’Assemblea, la memòria anual d’activitats de l’Associació, l’estat de comptes i el pressupost previst d’ingressos i gastos. f) Decidir en relació a l’admissió de socis. Acordar, si convé, la separació dels seus càrrecs dels membres de la Comissió Executiva, segons s’estableix a l’article 22. Nomenar i constituir delegacions. Administrar els béns socials. Disposar dels cabals socials segons preveuen aquests Estatuts. Dirigir els serveis de l’Associació; nomenar i separar el personal.

Article 24 Les atribucions dels membres de la Comissió Executiva són, entre altres, les següents: El President ostentarà la representació legal de l’Associació en tot cas i especialment davant tota classe d’Organismes, Autoritats i Tribunals, amb les més àmplies facultats, fins i tot per nomenar apoderats, de conformitat amb aquests Estatuts i els acords de l’Assemblea general i de la Comissió Executiva. Vetlarà pel compliment d’aquests Estatuts. Convocarà i presidirà les Assemblees i les Juntes de la Comissió Executiva. Tendrà cura també del bon compliment dels acords. Podrà firmar, si ho considera convenient, junt amb el Secretari, la correspondència de l’Associació que no sigui de tràmit. En cas d’urgència especial, adoptarà la resolució que consideri més convenient i en donarà compte en la pròxima reunió de la Comissió Executiva. El Vicepresident substituirà el President en cas d’absència o malaltia i col·laborarà en les seues tasques. El substituirà també en els casos de dimissió i renúncia o quan alguna causa impedeixi permanentment la seua actuació, fins que reglamentàriament se’n designi un altre. El Secretari custodiarà els llibres, documents i segells de l’Associació, llevat dels de comptabilitat. Durà al dia el fitxer i el Llibre de Registre de socis; anotarà les altes i baixes, de les quals informarà immediatament el Tresorer. Redactarà en el llibre corresponent les actes de les Assemblees generals i de les juntes de la Comissió Executiva, les quals firmarà junt amb el President. Estendrà certificacions dels llibres i documents de l’Associació amb el vist i plau del President. Atendrà la correspondència de l’Associació. El Vicesecretari substituirà el Secretari en tot quant s’indica en el paràgraf anterior, en els casos d’absència, malaltia, dimissió o renúncia. També col·laborarà amb les seues tasques. El Tresorer custodiarà els llibres de comptabilitat. Anotarà els ingressos i gastos. S’encarregarà dels cobraments i pagaments. Presentarà, trimestralment, i també quan ho demani el President, un estat de comptes. Elaborarà el pressupost anual previsible per presentar-lo a l’Assemblea genera, previ examen i aprovació de la Comissió Executiva. El cabal social estarà dipositat a nom de l’Associació en una o diverses entitats bancàries. En cas de malaltia, absència, dimissió o renúncia, el Tresorer serà substituït pel Vocal que designi la Comissió Executiva. L’Encarregat d’Informació i Relacions és el portaveu de la Comissió Executiva. Es farà càrrec de la informació als socis i mitjans de comunicació sobre els projectes, activitats i aspiracions de l’Associació. En conseqüència, s’encarregarà de la redacció de circulars informatives. Polsarà l’opinió dels socis sobre assumptes d’especial importància. Coordinarà i gestionarà els actes públics de l’Associació. Correspondrà als Vocals col·laborar contínuament i eficaçment amb els altres membres en totes les seues funcions. Substituiran el President, Vicepresident i Tresorer segons ha quedat expressat, i els altres càrrecs a requeriment del President.

Article 25 Per delegació de la Comissió Executiva, quedarà constituïda una Comissió Permanent
formada pel President, el Vicepresident, el Secretari, l’Encarregat d’Informació i Relacions i el Vocal Primer, que es reunirà en cas d’urgència. Els acords s’adoptaran per majoria i es notificaran en la pròxima reunió de la Comissió Executiva perquè constin en acta.

CAPÍTOL IV Règim econòmic

Article 26 El patrimoni fundacional de l’Associació és constituït pel mobiliari, llibres i utensilis d’escriptori. Aquests béns s’avaluen en dues-centes mil pessetes.

Article 27 Per a l’acompliment dels seus fins, l’Associació disposarà dels recursos següents: a) Les quotes dels socis l’import de les quals fixarà la Comissió Executiva dins dels límits acordats pels socis en Assemblea general. Aquesta també podrà establir, per majoria de dos terços, quotes extraordinàries. b) Els donatius, herències i llegats que se li facin i les subvencions que li siguin assignades per altres Entitats i Organismes públics o privats. Quant a les adquisicions a títol gratuït, s’atendrà al que estableixi la normativa legal vigent. c) El rendiment que li puguin produir els béns socials.

Article 28 El pressupost anual de l’Associació és il·limitat. L’exercici econòmic s’obrirà en començar l’any i es tancarà el 31 de desembre. L’estat de comptes, amb els seus ingressos i gastos, es posarà preceptivament de manifest a tots els socis durant el mes de gener als locals de l’Associació.

CAPÍTOL V Dissolució

Article 29 En cas de dissolució, els drets i béns de l’Associació passaran a l’Excm. Ajuntament d’Eivissa, que es farà càrrec, així mateix, de les obligacions contretes per l’Associació. L’acceptació es farà a benefici d’inventari. Si en el moment de la dissolució l’Excm. Ajuntament d’Eivissa no acceptàs fer-se càrrec de les obligacions contretes per l’Associació, se subrogaria en el seu lloc una Entitat local de prestigi; i si aquesta no acceptava tal responsabilitat, es nomenarà una comissió liquidadora, complint allò que determini la Llei, composta per set membres, tres de la Comissió Executiva, i quatre elegits entre els socis, amb àmplies facultats per realitzar l’actiu i extingir el passiu social; el sobrant, si n’hi hagués, es destinarà als fins benèfics i culturals que es cregui més convenients, en l’àmbit de les illes d’Eivissa i Formentera.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA: Aprovada per l’Assemblea general extraordinària la redacció d’aquests Estatuts, cessaran en les seues funcions tots els membres de la Comissió Executiva, i es passarà a l’elecció de nous càrrecs. A tal efecte es constituirà l’Assemblea, presidida pel soci de més edat i assistida pel soci més jove, com a Secretari, que prendrà coneixement de les candidatures als diversos càrrecs de la Comissió Executiva. El President obrirà un torn d’intervenció dels candidats i establirà l’ordre de les votacions i donarà possessió a la nova Comissió Executiva.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA: Amb l’elecció de la nova Comissió Executiva entrarà en funcionament el règim de renovació de càrrecs previst a l’Article 21.

DISPOSICIÓ FINAL: Queden sense efecte els Estatuts i Reglaments anteriors que difereixin del contingut d’aquests Estatuts.

              Miquel Mayordomo Riera                                                                                             Marià Mayans i Marí
              Secretari de l’IEE                                                                                                              President de l’IEE

 
 

 
La teva cistella
Desplaça cap amunt